Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, o kapitale zakładowym 9.313.000 zł, w całości opłaconym, NIP 9590122245, REGON 290670483 (dalej jako: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: rodo@formaster.com lub listownie na adres Administratora.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych: – cel statystyczny i umożliwienie komunikowania się lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y) przy wykorzystaniu podanych podczas rejestracji danych w związku z udzieloną pierwotną zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; – a także mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi jako Partnerowi spotkania Laboratorium Dobrej Marki przez Koncept sp. z o.o..
 5. W ramach przekazania Administrator otrzymał następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • Imię i nazwisko
  • Nazwa pracowni
  • E-mail
  • Telefon komórkowy
  • Miejscowość.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, marketingowe, prawne, kurierskie.
 7. Długość przetwarzania i przechowywania Pani/Pana danych osobowych: – dane, jeżeli przetwarzanie ich odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dokonuje się poprzez złożenie takiego żądania pod adresem e-mail rodo@formaster.com lub poprzez przesłanie takiego żądania na adres Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie udzielonej zgody. – wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią, przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie ich dalszego przetwarzania w tych celach, z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Dla realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach będzie wykorzystywać profilo-wanie. Przez profilowanie należy rozumieć zautomatyzowane przetwarzanie danych pozyskanych przez Administratora, wykonywane w celu oceny wybranych aspektów dotyczących osób fizycznych, dla przeprowadzenia ich analizy oraz przygotowaniu prognoz na przyszłość.
 11. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do Państw Trzecich (tj. poza obszar Europej-skiego Obszaru Gospodarczego) ani poza organizacje międzynarodowe.